St Thomas Telethon, March 13, 2022

George & Lisa Horiates Anastasios & Maria Efstratiades George & Zoe Kousoulis Kali Parea Charles & Tula Sandilos Anonymous Steven & Athena Poulathas Stacy Chrissofos Stavros & Eleni Antonakakis Alex & Karoline Kokolis Youth Minsistries George & Rania Pappas Harry & Katerina Kokolis Georgia Athanasopulos Steve & Maria Flamporis George & Paisia Iliopoulos  Peter & … Continue reading St Thomas Telethon, March 13, 2022